BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 19 luty 2024
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 16 luty 2024
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa dwóch budynków gospodarczych na działkach nr 2988/1, 2988/2 położonych w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 16 luty 2024
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego na działce nr 316/1 położonej w Dulczy Wielkiej, gmina Radomyśl Wielki
Obiweszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 14 luty 2024
dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów uzgadniających i opiniujących warunki realizacji inwestycji pn: Budowa oczyszczalni ścieków bytowych o wielkości max. RLM 600 na działkach 361/1, 362/1, 363/1 w obrębie Radomyśl Wielki.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 14 luty 2024
w sprawie wszczęcia na wniosek DINO POLSKA działające za pośrednictwem pełnomocnika Pana Krystiana Żak postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowa rowu odwadniającego w m. Żarówka
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 12 luty 2024
z przeprowadzonego zapytania ofertowego na Obsługę geodezyjno - kartograficzną Gminy Radomyśl Wielki w 2024 roku.
Obiweszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 12 luty 2024
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji: Rozbudowa drogi publicznej klasy/dojazdowej, kategorii/gminna (nr 103 595R) wraz z obiektami - urządzeniami w miejscowości Podborze.
Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 12 luty 2024
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa
Zarządzenie nr 20/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30.01.2024 r. 31 styczeń 2024
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla Mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki na lata 2023-2025”
Zarządzenie Nr 2/2024 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomyślu Wielkim z dnia 30 stycznia 2024 roku 30 styczeń 2024
w sprawie ustalenia kryteriów naboru, harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomyślu Wielkim na rok szkolny 2024/25
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup