BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr Instytucji Kultury
Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Radomyyśl Wielki

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Radomyśl Wielki, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Radomyśl Wielki:
I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Radomyśl Wielki prowadzi Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim tel. 14 6819121.
II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”
III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 
V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).
VI. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Radomyśl Wielki w BS Radomyśl Wielki nr  87 94790009 2001 0000 0169 0004 lub w Punkcie Poboru Opłaty Skarbowej w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim pok. nr 14.

Pliki do pobrania
  rejestr_instytucji_kultury.pdf
Rejestr Instytucji Kultury
  ksiega_rejestrowa_instytucji_kultury.pdf
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup