BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Decyzja w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych 31 październik 2018
związanych z inwestycją pn. "Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w km 0+000 do km 0+914 w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi"
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 24 październik 2018
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego 15 październik 2018
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pień i Dulcza Mała
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 23 sierpień 2018
o wydaniu decyzji po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 21 sierpień 2018
w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 20 sierpień 2018
w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 sierpień 2018
dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "lokalny Program rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014 - 2020"
Obwieszczenie 08 sierpień 2018
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 sierpień 2018
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego w łącznej obsadzie powyżej 210 DJP
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 31 lipiec 2018
o odwołaniach od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie obwodnicy miasta Radomyśl Wielki w ciągu DW 984
1  «««  33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41  »»»  41
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup