BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 26 maj 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK32

39-310 RADOMYŚL WIELKI


BI.IV.6220.8.13.2019      

                                                                                                                 

Radomyśl Wielki dnia 26-05-2021r.


Obwieszczenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Działając na podstawie art. 33 ust.1, art. 79 ust. 1 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 – j.t.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca  1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 – t.j.);


Burmistrz Radomyśla Wielkiego 

    

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wydobywaniu piasku ze złoża w miejscowości Dąbrówka Wisłocka w granicach działek nr ewid. 120/4, 121, 122/2 (część), 124/1 (część), 124/3 (część), 124/4, 124/5, 151/3, 152/1, 152/2, 153, obręb Dąbrówka Wisłocka.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 29-10-2019r. złożonego przez Edwarda Czuchra.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać  na środowisko, o których mowa  w § 3 ust. 1 pkt. 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z  2019r. poz. 1839).

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (właściwy do uzgodnienia warunków realizacji dla planowanej instalacji). Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na etapie opiniowania Karty informacyjnej dla przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dlatego też zgodnie z zapisami art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy  OOŚ organ właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne nie uzgadnia warunków realizacji.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

  • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy ( w tym: wnioskiem o wydanie decyzji, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu (pon. 800 do 1600, wt. – pt.  w godzinach od 730 do 1530),
  • zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski  mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1405)  w terminie 30 dni tj. od 26-05-2021r. do 24-06-2021r.  na adres: Urząd Miejski  w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, poczta elektroniczna – .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy  - każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.  Z

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 25-05-2021r. poprzez zamieszczenie :

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielki, Rynek 32,
  • w Biuletynie informacji publicznej w zakładce ogłoszenia (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia),
  • w miejscu realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Dąbrówka Wisłocka.

Z up. Burmistrza

Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

 

 

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup