BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 31 maj 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 RADOMYŚL WIELKI  

                                                            

OŚiGK.I.6220.2.8.2021    

                                                     

Radomyśl Wielki dnia 07-05-2021r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 - dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

 

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO
ZAWIADAMIA


że w dniu 31-05-2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 176R relacji Podleszany– Rydzów – Ruda – Zasów w km   5+810 ÷ 9+780 i w km 12+500 ÷ 13+740 w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka. Teren inwestycji będzie obejmował działki nr ewid.:

3582, 12, 42, 141, 77, 97, 115, 96, 409, 2766, 829, 586, 860, 1575, 2901, 1219, 1587, 1563, 1509/2, 1525, 825, 1539, 2081, 2041/1, 2041/2, 3111, 3198, 3119/6, 3119/5, 3119/7, 3265, 3279, 3285, 4300/2, 4282/2, 4300/1, 4284/2, 4284/1, 4283/3, 3118, 2633, 3125 położone w miejscowości Ruda oraz 123/1, 177, 475/3, 1030 położone w miejscowości Dąbrówka Wisłocka.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu  Zlewni w Sandomierzu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32  w godzinach od 730  do 1530 lub pod numerem telefonu 14 680-89-16.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 31-05-2021r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz  w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

Pliki do pobrania
decyzja_srodowiskowa.pdf - treść decyzji
ilość odwiedzin: 83482 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup