BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 czerwiec 2021

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 RADOMYŚL WIELKI


BI.IV.6220.4.12.2016      

                                                                             

Radomyśl Wielki dnia 10-06-2021r.


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji


Działając zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30-06-2016r. znak: BI.IV.6220.4.8.2016 wydanej na wniosek Cegielni Podborze S.C. Ewa Miękoś, Roman Miękoś dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Podborze o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 2461, 2462, 2463, 2464 i 2503 w miejscowości Podborze.

W dniu 07-12-2020r. w/w decyzja została przeniesiona na rzecz Bożeny Struk oraz Piotra Struk działających w ramach spółki cywilnej Solar Park Zamość za zgodą Cegielni Podborze S.C., E. Miękoś, R. Miękoś.

Wnioskodawca Bożena Struk oraz Piotr Struk działający w ramach spółki cywilnej Solar Park Zamość pismem z dnia 25-05-2021r. wnieśli o zmianę ww. decyzji środowiskowej.

Zmiany w wyżej wyszczególnionej decyzji polegać będą na:

  • w ramach planowanego przedsięwzięcia planowano „zainstalować około 8300 sztuk jednakowych modułów o mocy ok 240 Wp każdy” po zmianie „zainstalowanych zostanie do 5 000 sztuk jednakowych modułów o mocy do 600 Wp każdy”,
  • w ramach planowanego przedsięwzięcia planowano zainstalować „2 transformatory typu suchego o mocy do 1 MW, które zostaną umieszczone w kontenerach stacjonarnych” po zmianie  „zamontowanych zostanie do 2 transformatorów umieszczonych w kontenerach stacjonarnych”.

Należy mieć przy tym na względzie, że powyższe zmiany nie będą miały wpływu na istotne cechy przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30-06-2016r. znak: BI.IV.6220.4.8.2016. Korekta także nie będzie mieć wpływu na oddziaływanie omawianej inwestycji na środowisko, wobec tego wszelkie warunki jej realizacji oraz eksploatacji, o których mowa w przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozostaną bez zmian.

 Zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 t.j. - cyt. dalej jako „UUOŚ) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznawać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w godzinach pracy urzędu  tj. od 730 do 1530  lub telefonicznie 14 680-89-16.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 10-06-2021r. poprzez zamieszczenie:

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/), na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscu realizacji przedsięwzięcia w sołectwie Podborze.


Z up. Burmistrza

Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

 

ilość odwiedzin: 83482 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup