BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 26 maj 2021

Radomyśl Wielki dnia 26.05.2021r.

OA.I.061.16.2021

Obwieszczenie

Burmistrza Radomyśla Wielkiego


Na podstawie art. 48 ust. 4  w związku z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247ze zm.), Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.  „Strategia Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2030”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

W związku z powyższym, Burmistrz Radomyśla Wielkiego wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2030”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.410.1.14.2021.AP.2  z dnia 14 maja 2021r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.  Ponadto Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem znak: SNZ. 9020.1.52.2021. JM z dnia 22.04.2021r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą:  „Strategia Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2030”.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Strategia Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2030” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim pod adresem http://radomysl.bip.2.ires.pl/ w zakładce ogłoszenia, gdzie zamieszczono również Uzasadnienie do obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.).
Pliki do pobrania
uzasadnienie_obw_26_05_2021_strategia.docx - Uzasadnienie do obwieszczenia z dnia 26.05.2021r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
ilość odwiedzin: 83482 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup