BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
O G Ł O S Z E N I E z dnia 16 listopada 2020 r. 16 listopad 2020

o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego w dniu 09 listopada 2020 roku z zakresu pomocy społecznej


Burmistrz Radomyśla Wielkiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1057), do zgłaszania przedstawicieli mogących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej. Każda organizacja pozarządowa oraz każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.
W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych
i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2026 zadania z zakresu pomocy społecznej.


Członkowie komisji Konkursowej będą oceniać wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczącej prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:


  • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.


Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na Formularzu zgłoszenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłać  na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: w terminie
do dnia 02 grudnia 2020 r.


W skład komisji konkursowej Burmistrz powoła jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.
Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup