BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wybory Samorządowe 2014
Uchwała Nr 11/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej 03 listopad 2014
 

Uchwała Nr 11/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomyślu Wielkim

z dnia 30 października 2014 r.

 

w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej  w Radomyślu Wielkim.

 

 

Na podstawie art. 180, § 1 pkt 3, art. 437 § 1 i art. 484 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Miejska Komisja Wyborcza w Radomyślu Wielkim, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządzić druk kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz ustalić wzór i treść karty do głosowania do poszczególnych okręgów wyborczych, jak w załącznikach od nr 1 do nr 13.

 

§ 2.

Ustalić nakład kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim  w poszczególnych okręgach wyborczych, jak w załączniku nr 14.

 

§ 3.

Karta do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego o gramaturze 70 g/m2, formatu A4, w prawym górnym rogu ma wycięty otwór o średnicy 8 mm. Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Radomyślu Wielkim

 

Lucyna Grzyb

 

/pieczęć MKW/

 

 

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 11/2014

MKW w Radomyślu Wielkim

z dnia 30 października 2014 r.

 

Wykaz ilości kart do głosowania do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w wyborach  do rad gmin zarządzonych  na dzień 16 listopada 2014 r. w poszczególnych  okręgach wyborczych w gminie Radomyśl Wielki

 

Nr okręgu

Liczba uprawnionych

Nr obwodu

Ilość kart do głosowania

Razem kart

1

750

1

750

750

2

823

13

823

823

3

887

1

368

368

13

519

519

4

891

2

891

891

5

935

3

575

935

12

360

6

616

4

0

0

7

599

599

599

8

542

5

542

542

9

739

6

739

739

10

765

7

765

765

11

689

8

689

689

12

546

9

0

0

13

680

 

10

680

680

14

691

691

691

15

910

11

654

 

910

14

256

RAZEM

11 063

 

9 901

9 901


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

 

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup