BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
UCHWAŁA NR XLIII/352/18 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 17 października 2018 roku 18 październik 2018

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.

 

Na podstawie art. 7 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm), oraz art. 5a ust.1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) - Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)  na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Miękoś
Pliki do pobrania
zal_urm_xliii_352_18.pdf - Program współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
ilość odwiedzin: 73542 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup