BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
UCHWAŁA NR XIX/172/16 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 18 października 2016 roku 21 październik 2016
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.
Na podstawie art. 7 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446), oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 239)
Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Miękoś
Pliki do pobrania
urm_xix_172_2016.pdf - Roczny program współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
ilość odwiedzin: 73542 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup