BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr XII/81/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 24 listopada 2015 roku 25 listopad 2015

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.

 

Na podstawie art. 7 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118

ze zm.)  na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                            

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radomyślu Wielkim

Jan Miękoś

Pliki do pobrania
urm_xii_81_15_zal.pdf - Roczny program współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
ilość odwiedzin: 73542 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup