BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr. LIX/449/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 października 2023 r. 30 listopad 2023
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok.
Na podstawie art. 7 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm), oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 521) Rada Miejska
w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
Pliki do pobrania
zal_urm_lix_449_23.pdf - Załącznik do uchwały Nr. LIX/449/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 października 2023 r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup