BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
UCHWAŁA NR XLVII/343/22 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 25 października 2022 r. 02 listopad 2022
w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok.
Na podstawie  art. 7 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm), oraz art. 5a ust.1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Miękoś

Pliki do pobrania
zal_urm_xlvii_343_22.pdf - Załącznik do uchwały Nr XLVII/343/22 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 25 października 2022 r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup