BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
UCHWAŁA NR XXXV/261/21 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 29 października 2021 r. 04 listopad 2021
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.
Na podstawie art. 7 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm), oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) - Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Roczny program współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Szczurek
Pliki do pobrania
zal_urm_xxv_261_21.pdf - Załącznik do uchwały Nr XXXV/261/21 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 października 2021 r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup