BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
UCHWAŁA NR XXIV/183/20 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 29 października 2020 roku 30 październik 2020
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.
Na podstawie art. 7 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), oraz art. 5a ust.1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) - Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Roczny program współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)  na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Miękoś

Pliki do pobrania
zal_urm_xxiv_183_20.pdf - Program współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup