BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
UCHWAŁA NR XIII/93/19 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 25 października 2019 roku 04 listopad 2019

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

 

Na podstawie art. 7 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm), oraz art. 5a ust.1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) - Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)  na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Miękoś
Pliki do pobrania
zal_urm_xiii_93_19.pdf - Program współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup