BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie nr 48/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 lutego 2024 r. 29 luty 2024

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 z późn.zm.), art. 11 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 poz. 571) oraz Uchwały Nr LXI/465/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki na lata 2024-2027 zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań
z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w składzie:

1. Maria Należna – Sekretarz Gminy – przewodnicząca Komisji Konkursowej

2. Jarosław Godek – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych – członek Komisji Konkursowej

3. Krzysztof Babiarz – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - członek Komisji Konkursowej

4. Natalia Wiercioch –  Podinspektor – członek Komisji Konkursowej

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1. Rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Zaopiniowanie ofert.

§ 3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radomyśl Wielki.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

Pliki do pobrania
regulamin_pracy_komisji_konkursowej.docx - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej
zalacznik_nr_1-oswiadczenie_czlonka_komisji.docx - Oświadczenie członka komisji
zalacznik_nr_3-karta_oceny_merytorycznej.docx - Karta oceny merytorycznej
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup