BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie nr 47/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 lutego 2024 r. 28 luty 2024

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 z późn.zm.), art. 11 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 poz. 571), Uchwały Nr LIX/449/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 października 2023 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań z zakresu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w składzie:

1. Maria Należna – Sekretarz Gminy – przewodnicząca Komisji Konkursowej

2. Jarosław Godek – Z-ca Burmistrza – członek Komisji Konkursowej

3. Krzysztof Babiarz – Inspektor ds. promocji gminy - członek Komisji Konkursowej

4. Natalia Wiercioch –  Podinspektor – członek Komisji Konkursowej

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1. Rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Zaopiniowanie ofert.

§ 3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radomyśl Wielki.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Radomyśla Wielkiego


inż. Józef Rybiński
Pliki do pobrania
regulamin_pracy_komisji_konkursowej.docx - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej
zalacznik_nr.1.docx - Oświadczenie członka komisji
zalacznik_nr.2.docx - Karta oceny formalnej
zalacznik_nr.3.docx - Karta oceny merytorycznej
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup