BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie nr 30/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 07 lutego 2024 r. 08 luty 2024
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

z zakresu:

 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Ochrona i promocja zdrowia – w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z późn.zm.), Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U z 2023 r. poz. 1179 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Nr LIX/449/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

§1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na organizację w 2024 roku wydarzeń mających na celu promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej na rzecz utrwalania i umacniania w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, poprawę jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy.
 2. Na realizację zadań przeznaczono łącznie kwotę 40 000,00 zł.
 3. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

 1. Termin realizacji zadania: zadanie może być zrealizowane najpóźniej do 15 listopada 2024 r.
 2. Termin składania ofert mija 29 lutego 2024 roku.

§3

 1. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim;
  3. na stronie internetowej Gminy Radomyśl Wielki www.radomyslwielki.pl

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński
Pliki do pobrania
zal1_zarz_brw_30_2024.docx - Ogłoszenie o konkursie
owiadczenie_nr_konta_zarz_brw_30_2024.docx - Oświadczenie o numerze rachunku bankowego
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup