BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie nr 83/2023 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 09 czerwca 2023 r. 09 czerwiec 2023
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz uzależnień behawioralnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 z późn.zm.), art. 11 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 poz. 571) oraz Uchwały Nr XL/297/22 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki na lata 2022-2023 zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań
z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz uzależnień behawioralnych. w składzie:

1. Maria Należna – Sekretarz Gminy – przewodnicząca Komisji Konkursowej

2. Jarosław Godek – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych – członek Komisji Konkursowej

3. Krzysztof Babiarz – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - członek Komisji Konkursowej

4. Natalia Palion – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi –       członek Komisji Konkursowej

5. Natalia Wiercioch –  Podinspektor – członek Komisji Konkursowej

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1. Rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Zaopiniowanie ofert.

§ 3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radomyśl Wielki.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

Pliki do pobrania
zal_1_zarz_83_2023_brw.docx - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej
zal_1_regulaminu_zbrw_83_2023.docx - Oświadczenie członka komisji
zal_2_regulaminu_zbrw_83_2023.docx - Karta oceny formalnej
zal_3_regulaminu_zbrw_83_2023.docx - Karta oceny merytorycznej
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup