BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 04 stycznia 2012 r. 05 styczeń 2012
Zarządzenie Nr 4/2012
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 04 stycznia 2012 r.
 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radomyśl Wielki w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2g, 2h, 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z p.zm.) zarządza się co następuje:
§ 1
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - „„Międzypokoleniowe spotkania przy choince, z okazji Dnia Dziadka i Dnia Babci, kultywujących kulturę, tradycje, obyczaje i obrzędy ludowe związane ze świętami” zgodnie z postępowaniem przeprowadzonym w dniu 03.01.2012 r. przez komisję konkursową, która dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym, celem ich zaopiniowania - przyznaje się dotacje następującym organizacjom:
 
1)      Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Radomyśl Wielki” w Dąbiu  - 1.000 zł
2)      Stowarzyszenie  OSP Dulcza Mała                                                     - 1.000 zł
3)      Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Lokalnego” w Żarówce        - 1.000 zł
4)      Parafia Rzymskokatolicka p.w.św.Jana Chrzciciela w Janowcu  - 1.000 zł
5)      Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” w Partyni                                       - 1.000 zł
6)      Parafia Rzymskokatolicka p.w. N.M.P. w Zdziarcu                           - 1.000 zł
7)      Stowarzyszenie OSP w Rudzie                                                            - 1.000 zł
§ 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie w BIP Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki, na stronie internetowej Urzędu: www.radomyslwielki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup