BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
ZARZĄDZENIE NR 44/2023 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 24 marca 2023 r. 24 marzec 2023

ZARZĄDZENIE NR 44/2023

BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO

z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz uzależnień behawioralnych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 z późn.zm.), art. 11 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327) oraz Uchwały Nr XL/297/22 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki na lata 2022-2023 zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz uzależnień behawioralnych. w składzie:

1. Maria Należna – Sekretarz Gminy – przewodnicząca Komisji Konkursowej

2. Jarosław Godek – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – członek Komisji Konkursowej

3. Krzysztof Babiarz – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - członek Komisji Konkursowej

4. Natalia Palion – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – członek Komisji Konkursowej

5. Natalia Wiercioch   Podinspektor – członek Komisji Konkursowej

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1. Rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Zaopiniowanie ofert.

§ 3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radomyśl Wielki.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup