BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
ZARZĄDZENIE NR 43/2023 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 24 marca 2023 r. 24 marzec 2023

ZARZĄDZENIE NR 43/2023

BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO

z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 z późn.zm.), art. 11 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327), Uchwały Nr XLVII/343/22 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok oraz Uchwały Nr XLVIII/355/22 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań
z zakresu ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona
i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży w składzie:

1. Maria Należna – Sekretarz Gminy – przewodnicząca Komisji Konkursowej

2. Jarosław Godek – Z-ca Burmistrza – członek Komisji Konkursowej

3. Krzysztof Babiarz – Inspektor ds. promocji gminy - członek Komisji Konkursowej

4. Natalia Palion – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - członek Komisji Konkursowej

5. Natalia Wiercioch   Podinspektor – członek Komisji Konkursowej

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1. Rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Zaopiniowanie ofert.

§ 3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radomyśl Wielki.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Radomyśla Wielkiego
inż. Józef Rybiński
Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup