BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie nr 20/2023 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 7 lutego 2023 r. 07 luty 2023
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185 ) oraz § 6 ust. 1 Uchwały Nr XV/123/19 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 23 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie  sportu na 2023 r.

§2

  1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
  2. Wyniki konkursu ofert zostaną zamieszczone:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim

§3

Konkurs o którym mowa w § 1 przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
inż. Józef Rybiński

Pliki do pobrania
zal_zarz_brw_20_2023.docx - Treść ogłoszenia o konkursie
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup