BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
ZARZĄDZENIE NR 67/2022 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. 05 maj 2022
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559), art. 11 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXXV/261/21 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań
z zakresu ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona
i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w składzie:


1. Maria Należna                  – Sekretarz Gminy – przewodnicząca Komisji Konkursowej

2. Jarosław Godek                – Z-ca Burmistrza – członek Komisji Konkursowej

3. Krzysztof Babiarz            – Inspektor ds. promocji gminy - członek Komisji Konkursowej

4. Natalia Palion                   – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi –     członek Komisji Konkursowej


§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1. Rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Zaopiniowanie ofert.


§ 3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radomyśl Wielki.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybińsk

 

                                                                                                        


Pliki do pobrania
regulamin_pracy_komisji_konkursowej.docx - Regulamin pracy konkursowej
zalacznik_nr_1_-_oswiadczenie_czlonka_komisji.docx - Oświadczenie członka komisji
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup