BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
ZARZĄDZENIE Nr 138/2011 Burmistrza z dnia 8 grudnia 2011 r. 08 grudzień 2011
ZARZĄDZENIE NR 138/2011
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 8 grudnia 2011 roku
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w nawiązaniu do Uchwały NrXL/314/10 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2011; Uchwały Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
 
ogłaszam
 
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii - „Międzypokoleniowe spotkania przy choince, z okazji Dnia Dziadka i Dnia Babci, kultywujących kulturę, tradycje, obyczaje i obrzędy ludowe związane ze świętami”.
 
 
§ 1
RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ
 
1. Przedmiotem konkursu jest organizacja w okresie bożonarodzeniowym spotkań między pokoleniami tj. dziećmi, młodzieżą i dziadkami – wspólne śpiewanie kolęd, gry i zabawy, inscenizacja jasełek, zajęcia plastyczne i techniczne np. na wykonanie szopek bożonarodzeniowych, bal karnawałowy dla dzieci, konkursy, pogadanki itp. Głównym celem spotkań ma być wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków zgodnie z hasłem „Inwestowanie w rodzinę najlepszą profilaktyką”.   
 
2. Na realizację zadania w 2012 roku przeznacza się kwotę 13.000 zł  
 
§ 2
 
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI, TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 
1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z p.zm.)
2. Oferty należy składać na formularzu oferty określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawiewzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.11.6.25)
3.Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadania wyniesie do 90% całkowitego kosztu zadania nie więcej niż 1.000 zł. przypadające na jedną miejscowość w gminie. Wymagany jest 10% wkład własny, który może stanowić tzw. wkład pozafinansowy tj. praca wolontariuszy, darowizny, bezpłatne użyczenie pomieszczeń. Złożenie wniosku  o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Podmiot który otrzymał dotację niższą niż zakładał jest zobowiązany do zmniejszenia zakresu zadania oraz korekty kosztorysu (w odniesieniu do kwoty przyznanej dotacji).
4. Koszty które mogą zostać pokryte z dotacji:
a) koszty oprawy artystycznej – np. wodzirej, zespół muzyczny, grupa teatralna,
b) zakup materiałów, nagród i wyposażenia do prowadzenia zajęć, konkursów, gier i zabaw,
c) ubezpieczenie uczestników,
d) zakup produktów spożywczych i napojów jako forma dożywiania uczestników zadania maksymalnie do 50% wartości zadania.
5. Minimalna ilość uczestników spotkania winna wynosić 20 osób, potwierdzonych na liście obecności.
6. Zadanie może być realizowane w okresie od dnia 09 stycznia 2012 r. do 10 lutego 2012 r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Otwarty konkurs ofert - „Międzypokoleniowe spotkania przy choince, z okazji Dnia Dziadka i Dnia Babci,  kultywujących kulturę, tradycje, obyczaje i obrzędy ludowe związane ze świętami”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2011 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim pok. nr 13 lub nadesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
 
§ 3
 
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT
 
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od dnia następującego po upływie terminu przyjmowania ofert.
3. Oferty złożone po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.
4. Oferta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) zasięg (ilość osób przewidzianych jako uczestnicy), czas i miejsce wykonywania zadania,
b) atrakcyjność i innowacyjność zadania, 
c) koszty realizacji zadania, ocena kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania.
d) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu posiadanych zasobów kadrowych, rzeczowych, lokalowych, sprzętowych,
e) realizacja projektu we współpracy z innym stowarzyszeniem. 
6. Decyzję o wyborze organizacji, które otrzymają dotację podejmuje w formie zarządzenia Burmistrz Radomyśla Wielkiego po zasięgnięciu opinii Komisji Opiniującej. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.
 
§ 4
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Burmistrz Radomyśla Wielkiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminów: składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.
2. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawiewzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.11.6.25) w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania. 
 
§ 5
 
1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2)  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32,
3)  na stronie www.radomyslwielki.pl
 
    § 6
 
Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
 
§ 7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Pliki do pobrania
oferta_realizacji_zadania_publicznego_formularz_interaktywny.rtf - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - formularz interaktywny
sprawozdanie_koncowe.rtf - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup