BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. 12 kwiecień 2022
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
 1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 2. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXV/261/21 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 oraz Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U z 2021 r. poz. 2256).

§1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na organizację w 2022 roku wydarzeń mających na celu promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej na rzecz utrwalania i umacniania w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, poprawę jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb  mieszkańców gminy.
 2. Na realizację zadań przeznaczono łącznie kwotę 30.000 zł.
 3. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

 1. Termin realizacji zadania: zadanie może być zrealizowane najpóźniej do 15 listopada 2022 r.
 2. Termin składania ofert mija 04 maja 2022 roku.

§3

 1. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim;
  3. na stronie internetowej Gminy Radomyśl Wielki www.radomyslwielki.pl

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                        

BURMISTRZ
RADOMYŚLA WIELKIEGO
inż. Józef Rybiński

Pliki do pobrania
zal_zarz_56_2022.docx - OGŁOSZENIE Burmistrza Radomyśla Wielkiegoo otwartym konkursie ofert
oferta_formularz.docx - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - formularz
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup