BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 3 marca 2022 roku 03 marzec 2022
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w Gminie Radomyśl Wielki w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834 ), art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ) oraz  Uchwały Nr XV/123/19 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radomyśl Wielki, zarządzam, co następuje :

 §1

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w Gminie Radomyśl Wielki w 2022 r. w składzie :

  1.  Jarosław Godek – przewodniczący Komisji Konkursowej,
  2.  Izabela Sabaj  – sekretarz Komisji,
  3.  Andrzej Szczurek  – członek Komisji.

§2

Do zadań Komisji Konkursowej należy rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i dokonanie ich oceny zgodnie z kryteriami przyjętymi w ogłoszeniu o konkursie.

§3

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
inż. Józef Rybiński

Pliki do pobrania
zal_zarz_brw_25_2022.docx - Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 3 marca 2022 r
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup