BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
ZARZĄDZENIE Nr 114/11 Burmistrza z dnia 14 października 2011 r. 14 październik 2011
Zarządzenie Nr 114/2011
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 14 października 2011 r.
 
w sprawie dokonania wyboru ofert zgłoszonych przez organizacje pozarządowe dla realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2g, 2h, 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego postanawia:
 
§ 1
Po przeprowadzeniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 – zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radomyśl Wielki poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych” stwierdzono, że wszystkie zgłoszone oferty zostały zakwalifikowane do realizacji w 2011 roku według poniższego wykazu:
 
 
Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”  - 4 232 zł
Stowarzyszenie OSP Dulcza Mała - 4 080 zł
Stowarzyszenie NA RZECZ ROWOJU LOKALNEGO w Żarówce - 2 900 zł
Stowarzyszenie LKS „Janovia” w Janowcu - 2 480 zł
Stowarzyszenie „Zgórsko – Aktywna Wieś” - 2 350 zł
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Złoty Środek” - 1 760 zł
Stowarzyszenie LKS „Jamnica” w Dulczy Wielkiej - 1 500 zł
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.    
 
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup