BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 03 grudnia 2020 roku 04 grudzień 2020

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku i docelowo do 2026 roku pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w miejscowości Pień 41.


            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 11 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057) oraz Uchwały Nr XIII/93/19 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 25 października 2019 roku w prawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,

zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w składzie:

  1. Maria Należna – Sekretarz Gminy – przewodnicząca Komisji Konkursowej
  2. Jarosław Godek – Przedstawiciel organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PROWENT” – członek Komisji Konkursowej
  3. Bożena Zaskalska – Kierownik GOPS – członek Komisji Konkursowej
  4. Natalia Palion – Referent ds. organizacyjnych – członek Komisji Konkursowej

§2

Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. Rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
  2. Zaopiniowanie ofert.

§3

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radomyśl Wielki.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

/-/ inż. Józef Rybiński
Pliki do pobrania
zal_1_zarz_141_2020_brw.docx - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 141/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 03 grudnia 2020 roku
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup