BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 09 listopada 2020 roku 09 listopad 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1876) i art. 11–19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057) oraz Uchwały Nr XIII/93/19 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w latach 2021 – 2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącej prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Pień 41 dla osób upośledzonych umysłowo (typ B).

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radomyśl Wielki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

Pliki do pobrania
ogloszenie_o_konkursie_sdp.pdf - Załącznik do Zarządzenia Nr 129/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 09 listopada 2020 roku
oferta_realizacji_zadania_publicznego.docx - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup