BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
ZARZĄDZENIE NR 76/11 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 9 sierpnia 2011 roku 05 wrzesień 2011
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)  w nawiązaniu do Uchwały NrXL/314/10 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2011; Uchwały Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielki z dnia  28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
ogłaszam
 
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 – zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radomyśl Wielki poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych.
 
 
§ 1
 
RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ
 
1.      Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radomyśl Wielki polegających na zagospodarowaniu czasu wolnego w tym zajęć sportowych, rekreacyjnych, artystycznych itp. zajęć propagujących zdrowy styl życia, wspierających rozwój zainteresowań i własnych talentów dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form nauki, zabawy, spotkań integracyjnych kultywujących tradycję, kulturę. Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie patologii, alkoholizmowi, narkomanii wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Radomyśl Wielki poprzez zagospodarowanie wolnego czasu, wzbudzanie w dzieciach poczucia godności, własnej wartości, możliwości rozwoju umysłowego i fizycznego, rozwoju własnych talentów i kultury zachowań.  
2.      Na realizację zadania w 2011 roku przeznacza się kwotę 30.000 zł  
 
§ 2
 
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI, TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 
1.      Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z p.zm.)
2.      Oferty należy składać na formularzu oferty określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawiewzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.11.6.25)
3.      Wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadania wyniesie do 90% całkowitego kosztu zadania nie więcej niż 5.000 zł. Wymagany jest 10% wkład własny, który może stanowić tzw. wkład pozafinansowy tj. praca wolontariuszy, darowizny, bezpłatne użyczenie pomieszczeń. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji     lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Podmiot który otrzymał dotację niższą niż zakładał jest zobowiązany do zmniejszenia zakresu zadania oraz korekty kosztorysu (w odniesieniu do kwoty przyznanej dotacji).
4.      Koszty które mogą zostać pokryte z dotacji:
a)      wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne, instruktorów,
b)     zakup drobnego sprzętu i nagród dla uczestników zajęć,
c)      zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć, konkursów,
d)     ubezpieczenie uczestników,
e)      zakup produktów spożywczych i napojów jako forma dożywiania uczestników  zadania.
5.      Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wymaga ich udokumentowania w dzienniku zajęć pozalekcyjnych. Minimalna ilość uczestników zajęć winna wynosić 10 osób, potwierdzonych na liście obecności. Kwalifikacje osób prowadzących zajęcia powinny być zgodne z charakterem prowadzonych zajęć. Rekomendowane jest aby osoby takie miały przeszkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień.
6.      Zadanie może być realizowane w okresie od dnia 17 października 2011 r. do 16 grudnia 2011 r.  
7.      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisemotwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 – zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radomyśl Wielki poprzez organizację zajęć pozalekcyjnychw nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2011 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim pok. nr 13 lub nadesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
 
§ 3
 
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT
 
1.      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.      Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od dnia następującego po upływie terminu przyjmowania ofert.
3.      Oferty złożone po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją  z dalszej procedury konkursowej.
4.      Oferta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5.      Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a)     zasięg (ilość osób przewidzianych jako uczestnicy), czas i miejsce wykonywania zadania,
b)     atrakcyjność i innowacyjność zadania, 
c)      koszty realizacji zadania, ocena kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania.
d)     ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu posiadanych zasobów kadrowych, rzeczowych, lokalowych, sprzętowych,
6.     Decyzję o wyborze organizacji, które otrzymają dotację podejmuje się w formie zarządzenia Burmistrza Radomyśla Wielkiego po zasięgnięciu opinii Komisji Opiniującej. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.
 
§ 4
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.      Burmistrz Radomyśla Wielkiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminów: składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.
2.      Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawiewzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.11.6.25) w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania. 
 
§ 5
 
1.     Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie:
1)         w Biuletynie Informacji Publicznej;
2)         na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32,
3)         na stronie www.radomyslwielki.pl
 
    § 6
 
Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
 
§ 7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje szczegółowe dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 68 19 121-123 wew. 133
Pliki do pobrania
oferta_realizacji_zadania_publicznego_formularz_interaktywny.rtf - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - formularz interaktywny
oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - formularz do odręcznego wypełnienia
sprawozdanie_koncowe.rtf - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup