BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 15 stycznia 2018 r. 15 styczeń 2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

 

§2

1.      Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

2.      Wyniki konkursu ofert zostaną zamieszczone:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)      na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim,

3)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

 

§3

Konkurs o którym mowa w § 1 przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
inż. Józef Rybiński

Pliki do pobrania
zal_zarz_2_2018.pdf - Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 15 stycznia 2018 r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup