BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
O G Ł O S Z E N I E 23 październik 2017

Gmina Radomyśl Wielki  na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w obszarze edukacji – POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  - Nabór nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-1018-17.

 

I. Cel partnerstwa/projektów:


Bezpośrednim celem projektu jest podniesienia warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej kluczowe umiejętności na terenie Gminy Radomyśl Wielki

 Cele projektu są zgodne z następującymi celami EFS, określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006:

 • EFS zachęca do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich i wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia,
 • EFS udziela wsparcia we wdrażaniu reform, w szczególności w dziedzinie zatrudnienia, kształcenia,
 • równość szans – przedmiotowy projekt ma pozytywny wpływ na zwalczanie wszelkich form dyskryminacji oraz promowanie polityki równych szans.

 W odniesieniu do celów tematycznych ujętych w art. 9 akapit pierwszy pkt 8, 9, 10 i 11 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz zgodnie ze swoimi zadaniami EFS wspiera następujące priorytety inwestycyjne:

 w ramach celu tematycznego „inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie”:

 • ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia;
 • wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

 

 II. Typy projektów:


 1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
 2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 3. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.
 4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym.


Potencjalny partner może przedstawić ofertę na poszczególne tematy.

 

III. Grupa docelowa projektu

 

Grupą docelową projektu są uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Radomyśl Wielki.

 

IV. Wymagania wobec partnera:

 

 1. Zgodność profilu działania potencjalnego partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie II oraz celami partnerstwa.
 2. Przedstawienie opisu koncepcji udziału potencjalnego partnera w projekcie.
 3. Doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów o podobnym charakterze.
 4. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
 5. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych lub finansowych.

 

V. Kryteria wyboru:


    1.   Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa - brak zgodności skutkuje odrzuceniem oferty.
    2.   Oferowany wkład partnera w realizację projektu i jego zgodność z celami partnerstwa – max. 20 pkt.

Ocenie podlegać będą:

         a)    zasoby organizacyjne i techniczne oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu – max 10 pkt.
         b)    Zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia: – max 10 pkt.
    3.   Doświadczenie partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze – max 40 pkt.:
          - za udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów – 2 realizowane w tym min. 1 pozytywnie rozliczony projekt w okresie ostatnich 3 lat (liczone od dnia złożenia oferty) – 20 pkt., 3 i więcej projektów realizowanych, w tym min. 1 pozytywnie rozliczony – 40 pkt.
    4.   Jakość koncepcji realizacji projektu partnerskiego, adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grup docelowych, sposób Zarządzania Projektem/ zaangażowanie Partnera

w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań i podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania – max 40 pkt.

 

VI. Wymagane dokumenty:


 1. Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wyciąg z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty).
 2. Kopia statutu lub inny dokument potwierdzający zgodność działalności prowadzonej przez Partnera z celami partnerstwa.
 3. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów.
 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870).

Dokumenty, o których mowa punkcie VI, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

 

VII. Termin i sposób składania ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Oferta wraz z załącznikami (wskazanymi w punkcie V) musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 3. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
 4. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa” w Sekretariacie Urzędu Miejskiego lub nadsyłać do dnia 14 listopada 2017 roku (co najmniej 21 dni od dnia ogłoszenia naboru) do godziny 15.00 w Urzędzie Miejskim
  w Radomyślu Wielkim Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki.
 5. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2017 roku.
 7. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie BIP do dnia 17 listopada 2017 roku.


Radomyśl Wielki, 23.10.2017 r.

 

Burmistrz

inż. Józef Rybiński
ilość odwiedzin: 73527 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup