BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10 lipca 2017 r. 12 lipiec 2017
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 11 ust. 1 pkt 1, ust.2 i 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), uchwały Nr XIX/172/16 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 18 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Radomyśla Wielkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

zarządzam co następuje:


§1


1.    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia działań dotyczących „Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej dla potrzeb przedszkola terapeutycznego i sali rehabilitacyjnej”.

2.    Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.    Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radomyśl Wielki
www.bip.radomyslwielki.pl,

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego na tablicy ogłoszeń,

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.radomyslwielki.pl .

§2


Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w dziedzinie objętej konkursem.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz


inż. Józef Rybiński

 

 

Pliki do pobrania
okodm072017.pdf - Ogłoszenie o konkursie ofert
fodm072017.pdf - Oferta realizacji zadania publicznego - formularz
ilość odwiedzin: 77303 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup