BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 13 lipca 2011 r. 13 lipiec 2011
w sprawie dokonania wyboru ofert zgłoszonych przez organizacje pozarządowe dla realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz profilaktyki uzależnień
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2g, 2h, 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego postanawia:
§ 1
  1. Po przeprowadzeniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Organizacji w 2011 roku wypoczynku letniego – kolonii, półkolonii i zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radomyśl Wielki w tym z rodzin dysfunkcyjnych z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień” stwierdzono, że wszystkie zgłoszone oferty zostały zakwalifikowane do realizacji w 2011 roku według poniższego wykazu:
1) Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki” - 2 854 zł
2) Stowarzyszenie „Praktyczna Pani” z Dulczy Małej - 2 720 zł
3) Stowarzyszenie OSP Pień - 3 930 zł
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup