BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
ZARZĄDZENIE NR 47/11 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 6 czerwca 2011 roku 17 czerwiec 2011
ZARZĄDZENIE NR 47/11
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 6 czerwca 2011 roku
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia na: Organizację w 2011 roku wypoczynku letniego – kolonii, półkolonii i zajęć dla dzieci  i młodzieży z terenu gminy Radomyśl Wielki w tym z rodzin dysfunkcyjnych     z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w związku  z uchwałą Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielki z dnia 28 lutego 2011 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. zarządza się co następuje:
 
§ 1.
 
1.      Ogłasza się otwarty konkurs ofert na organizację w 2011 roku wypoczynku letniego    w formie kolonii, półkolonii i zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radomyśl Wielki w tym z rodzin dysfunkcyjnych z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień”.
2.      Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 30.000 zł.
3.      Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
1.      Termin realizacji zadania. 14.07.2011 – 31.08.2011 r.
2.      Termin składania ofert mija 11.07.2011 r.
§ 3.
 
1.      Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
1)w Biuletynie Informacji Publicznej;
2)na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim;
 
   
§ 4.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 § 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania
konurs_ofert_wypoczynek_letni_2011.pdf - Załacznik nr 1 - OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA ORGANIZACJĘ W 2011 ROKU WYPOCZYNKU LETNIEGO – KOLONII, PÓŁKOLONII I ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY RADOMYŚL WIELKI
oferta_realizacji_zadania_publicznego_formularz_interaktywny.rtf - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - formularz interaktywny
oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - formularz do odręcznego wypełnienia
sprawozdanie_koncowe_wypoczynek_letni_2011.rtf - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup