BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
O G Ł O S Z E N I E z dnia 1 lutego 2019 r. 01 luty 2019

Burmistrz Radomyśla Wielkiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2018. poz. 944) do zgłaszania przedstawicieli mogących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej. Każda organizacja pozarządowa oraz każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej w 2019 r.

Członkowie komisji Konkursowej będą oceniać wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

 

1.    reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2.    posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

3.    korzystać z pełni praw publicznych,

4.    przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

 

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na Formularzu zgłoszenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
i przesłać  na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki lub złożyć w sekretariacie urzędu w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

Formularze zgłoszenia są dostępne w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

W skład komisji konkursowej Burmistrz powoła jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński
Pliki do pobrania
formularz_zgloszenia_kk_2019.docx - Formularz zgłoszenia
ilość odwiedzin: 68515 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup