BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
O G Ł O S Z E N I E z dnia 13 lipca 2017 r. 13 lipiec 2017

o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego w dniu 10 lipca 2017 roku z zakresu oświaty


Burmistrz Radomyśla Wielkiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2016. 1817), do zgłaszania przedstawicieli mogących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej. Każda organizacja pozarządowa oraz każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania z zakresu oświaty.

Członkowie komisji Konkursowej będą oceniać wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania z zakresu oświaty.

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:


  1.  reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. korzystać z pełni praw publicznych,
  4. przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

 

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na Formularzu zgłoszenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłać  na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki lub złożyć w sekretariacie urzędu w terminie do dnia 3 sierpnia 2017 roku.

Formularze zgłoszenia są dostępne w BIP Gminy Radomyśl Wielki oraz sekretariacie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

W skład komisji konkursowej Burmistrz powoła jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

Pliki do pobrania
fzkk072017.pdf - FORMULARZ ZGŁOSZENIA
ilość odwiedzin: 68515 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup