BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 6 lutego 2017 r. 08 luty 2017
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego w dniu 6 lutego 2017 roku z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2017 r.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2016, poz. 239 ), do zgłaszania przedstawicieli mogących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej. Każda organizacja pozarządowa oraz każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Członkowie komisji Konkursowej będą oceniać wnioski złożone w ramach w/w otwartego konkursu .
Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:
1.    reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2.    posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów działających na rzecz  kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
3.    korzystać z pełni praw publicznych,
4.    przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na Formularzu zgłoszenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłać  na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki lub złożyć w sekretariacie urzędu w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku.
Formularze zgłoszenia są dostępne w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim pok.nr4 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
W skład komisji konkursowej Burmistrz powoła 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.


                                Burmistrz Radomyśla Wielkiego
                                             Józef Rybiński
Pliki do pobrania
form_zgl_kk_op.doc - Formularz zgłoszenia (doc)
form_zgl_kk_op.pdf - Formularz zgłoszenia (pdf)
ilość odwiedzin: 68515 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup