BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
OTWARTY NABÓR PARTNERÓW 08 styczeń 2015

Wyniki wyboru partnera - 08.01.2016


W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu  w ramach ogłoszonego naboru  partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w obszarze edukacji, ofertę złożył następujący podmiot:

1 Stowarzyszenie „Nasza Gmina”  Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki

Oferta spełniała wymagania formalne. Ocena merytoryczna oferty przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

Partnerem do realizacji projektu zostało wybrane Stowarzyszenie „Nasza Gmina”  Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki

 

 

Radomyśl Wielki, 08.01.2016


Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów - 01.12.2015


Gmina Radomyśl Wielki  na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w obszarze edukacji

 

I. Cel partnerstwa/projektów:

Bezpośrednim celem projektu jest podniesienia warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej kluczowe umiejętności na terenie Gminy Radomyśl Wielki

 

Cele projektu są zgodne z następującymi celami EFS, określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006:

·         EFS zachęca do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich i wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia,

·         EFS udziela wsparcia we wdrażaniu reform, w szczególności w dziedzinie zatrudnienia, kształcenia,

·         równość szans – przedmiotowy projekt ma pozytywny wpływ na zwalczanie wszelkich form dyskryminacji oraz promowanie polityki równych szans.

 

W odniesieniu do celów tematycznych ujętych w art. 9 akapit pierwszy pkt 8, 9, 10 i 11 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz zgodnie ze swoimi zadaniami EFS wspiera następujące priorytety inwestycyjne:

 

·         w ramach celu tematycznego „inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie”:

o    ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia;

o    wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

 

II. Zakresy tematyczne projektów:

 

1.   Przedsięwzięcia i działania zwiększające zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego i ogólnego

2.   Przedsięwzięcia i działania służące rozwijaniu, kształtowaniu, podnoszeniu u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Potencjalny partner może przedstawić ofertę na poszczególne tematy.

 

 

III. Grupa docelowa projektu

 

Grupą docelową projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Radomyśl Wielki  

 

 

IV. Wymagania wobec partnera:

 

1.    Zgodność profilu działania potencjalnego partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie II oraz celami partnerstwa.

2.    Przedstawienie opisu koncepcji udziału potencjalnego partnera w projekcie wg punktu VI. ppkt.6

3.    Doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów o podobnym charakterze.

4.    Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.

5.    Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych lub finansowych.

 

 

V. Kryteria wyboru:

 

1.   Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa - brak zgodności skutkuje odrzuceniem oferty.

  1. Oferowany wkład partnera w realizację projektu i jego zgodność z celami partnerstwa – max. 20 pkt.

Ocenie podlegać będą:

a/ zasoby organizacyjne i techniczne oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu – max 10 pkt

b/ Zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia: – max 10 pkt.

3.     Doświadczenie partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze – max 40 pkt.:

- za udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów – 2 realizowane w tym min. 1 pozytywnie rozliczony projekt w okresie ostatnich 3 lat (liczone od dnia złożenia oferty) – 20 pkt., 3 i więcej projektów realizowanych, w tym min. 1 pozytywnie rozliczony – 40 pkt

4.     Jakość koncepcji realizacji projektu partnerskiego, adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grup docelowych, sposób Zarządzania Projektem/ zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań i podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania – max 40 pkt

 

VI. Wymagane dokumenty:

 

1.   Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wyciąg z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty)

2.   Kopia statutu lub inny dokument potwierdzający zgodność działalności prowadzonej przez Partnera z celami partnerstwa

3.   Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów

4.   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

5.   Oświadczenie o braku powiązań w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

Dokumenty, o których mowa punkcie VI, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

 

VII. Termin i sposób składania ofert

 

1.   Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności

2.   Oferta wraz z załącznikami (wskazanymi w punkcie V) musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę.

3.   Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym

4.   Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze” należy składać lub nadsyłać do dnia 23 grudnia 2015 roku (co najmniej 21 dni od dnia ogłoszenia naboru) do godziny 15.30 w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim.

5.   Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

6.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2015 roku.

7.   Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie BIP do dnia 11.01.2016

Pliki do pobrania
formularz_oferty.pdf - Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na partnera do realizacji projektu
ilość odwiedzin: 68515 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup