BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 02 październik 2015

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

 

ogłasza z dniem 1 października 2015 r. konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest ustalenie, przy współudziale organizacji pozarządowych, dokumentu, który w skali roku 2016 wytyczy zasady, przedmiot i formy współpracy a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach współpracy z Gminą Radomyśl Wielki.

2. Przedmiot konsultacji.

Projekt programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2016.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

1.     Termin rozpoczęcia konsultacji: 1 października 2015 r.

2.     Termin zakończenia konsultacji: 16 października 2015 r.

4. Sposób przeprowadzenia i zasięg terytorialny konsultacji.

1.     Uwagi i opinie dotyczące projektu programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 należy zgłaszać - na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.cichon@radomyslwielki.pl,  fax 14 6807063 lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki w terminie od 1 do 16 października 2015r.  (decyduje data wpływu).

2.     W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające siedzibę na terenie gminy Radomyśl Wielki lub działające na rzecz społeczności gminy.

3.     Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób upoważnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi nie zawierające w/w danych lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane.

4.     Projekt programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 zamieszczono na stronie internetowej www.radomyslwielki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: Organizacje pozarządowe/.

5.     Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w pok. 10 Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

 
ilość odwiedzin: 68515 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup