BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 23 maja 2023 roku 23 maj 2023
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego w dniu 22 maja 2023 r. na realizację zadań publicznych z zakresu: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz uzależnień behawioralnych.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 571), Uchwały Nr XL/297/22 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki na lata 2022-2023, w związku z ogłoszeniem w dniu 22 maja 2023 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z  zakresu; Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - przeciwdziałanie uzależnieniom; w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz uzależnień behawioralnych Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej. 

1. Każda organizacja pozarządowa oraz każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

2. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań z w/w zakresu.

3. Członkowie komisji biorąc udział w pracach komisji konkursowej nie mogą pozostawać w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności podczas oceniania ofert a także nie mogą podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na Formularzu zgłoszenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłać  na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@radomyslwielki.pl  w terminie do dnia 07 czerwca 2023 r.

5. W skład komisji konkursowej Burmistrz powoła jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

 


Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński
Pliki do pobrania
form_zgl_kckk.docx - Formularz zgłoszenia członka do komisji konkursowej
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup