BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 8 marca 2023 roku 08 marzec 2023

o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza  Radomyśla Wielkiego w dniu 01 marca 2023 r. na realizację zadań publicznych z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia - w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), Uchwały Nr XLVII/343/22 Rady Miejskiej
w Radomyślu Wielkim z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 oraz Uchwały Nr XLVIII/355/22 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023; w związku z ogłoszeniem w dniu 01 marca 2023 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z  zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia - w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej. 

  1. Każda organizacja pozarządowa oraz każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.
  2. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań z w/w zakresu.
  3. Członkowie komisji biorąc udział w pracach komisji konkursowej nie mogą pozostawać w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności podczas oceniania ofert a także nie mogą podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.
  4. Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na Formularzu zgłoszenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłać  na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@radomyslwielki.pl  w terminie do dnia 22 marca 2023 r.
  5. 5. W skład komisji konkursowej Burmistrz powoła jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
Józef Rybiński
Pliki do pobrania
formularz_zgloszenie_kk_1_2023.docx - Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup