BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. 02 marzec 2021
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego w dniu 26 lutego 2021 r. na realizację zadań publicznych z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia - w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Uchwały Nr XXIV/183/20 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok; w związku z ogłoszeniem w dniu 26 lutego 2021 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z  zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia - w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej.
1. Każda organizacja pozarządowa oraz każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.
2. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z w/w zakresu.
3. Członkowie komisji biorąc udział w pracach komisji konkursowej nie mogą pozostawać w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności podczas oceniania ofert a także nie mogą podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
4. Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na Formularzu zgłoszenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłać  na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@radomyslwielki.pl  w terminie do dnia 11 marca 2021 r.
5. W skład komisji konkursowej Burmistrz powoła jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.
 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński
Pliki do pobrania
zal_oglbrw_2_03_2021.docx - Załącznik do ogłoszenia Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 2 marca 2021 r.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup