BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Nabór wniosków o dotację z programu „Niepodległa” na 2021 rok. 21 grudzień 2020

do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15:59 można składać wnioski o dotacje z programu "Niepodległa" na 2021 rok. Środki są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Biuro Programu „Niepodległa” prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń                       w 2021 roku ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Wsparcie jest przeznaczone na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane                        w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. W programie dla:

•          samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)

•          organizacji pozarządowych (spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł.  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 19.03.2021 r. do 20.11.2021 r.

Wnioski należy składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59 poprzez formularz  w systemie Witkac.pl.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

archiwa państwowe, przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze, uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Rodzaje kwalifikujących się zadań: festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), rekonstrukcje historyczne, wystawy wraz z katalogami, projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Szczegółowe informacje zawierają:

Instrukcja składania wniosku:

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/Instrukcja-sk%C5%82adania-wniosku.pdf

Regulamin Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na rok 2021:

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/Niepodlegla-regulamin-2021.pdf
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup