BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 1 października 2012r. 05 październik 2012
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5a ust 1 ustawy z dnia     24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/306/10 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
 
zarządzam co następuje:
 
§1
Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 w okresie od 4 – 18 października 2012r.
 
§2
1.      Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie gminy Radomyśl Wielki, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2.      Konsultacje będą przeprowadzone w następujących formach:
1)      opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radomyśl Wielki, na stronie internetowej Gminy Radomyśl Wielki, oraz na tablicy informacyjnej           w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim treści niniejszego zarządzenia,
2)      pisemnej, poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej gminy  na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.      Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
4.      Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.
 
§3
1.      Projekt uchwały Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  na rok 2013 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz
inż. Józef Rybiński
Pliki do pobrania
zal_1_123.pdf - Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123/2012
zal_2_123.pdf - Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 123/2012
ilość odwiedzin: 68515 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup