BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta (podinspektora)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko referenta/podinspektora ds. wymiarów podatkowych w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w. stanowisko został wybrany  Pan Piotr Wolak  zam. Dulcza Wielka gm. Radomyśl Wielki

Uzasadnienie wyboru:

Pan Piotr Wolak podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się należytą znajomością zarówno teoretyczną jak i praktyczną postawionych zagadnień,  a także otrzymał  największą liczbę punktów z kryteriów niezbędnych i dodatkowych branych pod uwagę przy ocenie kandydata, co daje podstawę do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim na stanowisko referenta / podinspektora ds. wymiarów  podatkowych .

 

                                                                                       Burmistrz

                                                                 inż. Józef Rybiński
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
zawarte w ogłoszeniu o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim informuje, że w wyniku wstępnej selekcji kandydatów na wolne stanowisko referenta (podinspektora) ds. wymiarów podatkowych w Referacie Finansowym i Podatków w Urzędzie Miejskim do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu

L.p

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Małgorzata Grzech

Żarówka

2.

Małgorzata Kopacz

Radomyśl Wielki

3.

Iwona Pietrzykowska

Mielec

4.

Iwona Pszczoła - Bulanda

Róża

5.

Piotr Wolak

Dulcza Wielka

Na dzień 25 kwietnia 2013r. (czwartek) na godz. 9:00 zostało wyznaczone następne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej na które zostaną zaproszeni w/w kandydaci w celu poddania się dalszej procedurze kwalifikacyjnej (rozmowa kwalifikacyjna).

 

 

                                                        Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                               Michał Sypek

 

 

 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza nabór
na wolne stanowisko referenta (podinspektora)
ds. wymiarów podatkowych
w Referacie Finansowym  i Podatków
w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32
 

1. Stanowisko pracy: referent (podinspektor) ds. wymiarów podatkowych

2. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie, z uwzględnieniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomiczne lub administracyjne),
- doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy pracy w administracji samorządowej (udokumentowane świadectwem pracy),
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku leśnym i ordynacji podatkowej,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
- znajomość obsługi komputera w podstawowym zakresie.

3. Wymagania dodatkowe:

- odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu, dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie na bieżąco kart podatkowych podatników będących osobami fizycznymi w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- zbieranie i gromadzenie zeznań podatników i innych materiałów niezbędnych do powszechnego i prawidłowego opodatkowania,
- opracowywanie, sporządzanie i wysyłanie decyzji ustalających wymiar podatków,
- wprowadzanie na bieżąco zmian geodezyjnych i innych mających wpływ na wysokość podatków,
- opracowywanie decyzji dotyczących ulg i zwolnień z podatków,
- gromadzenie rejestrów wymiarowych, rejestru przypisów i odpisów podatków dla prowadzonych rejonów i bieżące ich uzgadnianie z księgowością podatkową,
- przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie zgodności zeznań podatkowych ze stanem faktycznym.
5. Warunki pracy:
- pełny wymiar czasu pracy,
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- praca jednozmianowa, 5 dni w tygodniu 730 - 15 30 ,
- miejsce pracy: Radomyśl Wielki, Rynek 32, I piętro,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności
i współpracy z innymi komórkami Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi.
6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu marcu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
7. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie CV,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz poprzednie zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.
8. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiści w sekretariacie Urzędu Miejskiego
pok. 24, II piętro lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miejski, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”, do dnia 15.04.2013r. do godz. 16 00
Dokumenty które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.radomyslwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Radomyśl Wielki a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
9. Inne informacje:
- zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
- dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzurą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgonie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p. zm.)” .
- dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Urzędu (pokój 24) przez okres 4 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 4 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
 
 
                                          Burmistrz Radomyśla Wielkiego
                                                     Józef Rybiński
 
 
Radomyśl Wielki 2013.04.03
ilość odwiedzin: 67716 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup