BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Nabór na wolne stanowisko kierownicze w ZGKiM
OGŁOSZENIE O NABORZE

Radomyśl Wielki dnia 26.05.2015r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko kierownicze
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim

 

 

1.Określenie stanowiska urzędniczego: Główny księgowy

2.Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat.

3.Wymagania niezbędne:

   a. obywatelstwo polskie,

   b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,

   c. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   d. ukończenie studiów magisterskich ekonomicznych, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe posiadanie, co najmniej 3 –letniej praktyki w księgowości, lub ukończenie szkoły średniej, policealnej lub po maturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

   e. znajomość programów użytkowych  Microsoft Word, Microsoft Exel, umiejętność szybkiego wyszukiwania  informacji w sieci Internet,

   f. znajomość programów kadrowo-płacowych, księgowych,

   g. znajomość przepisów podatkowych, płacowych, ZUS, rachunkowości budżetowej oraz znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

   h. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 

   Wymagania dodatkowe:  komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu, umiejętności analityczne, umiejętności współpracy.

 

4.Zadania wykonywane na stanowisku

   Do zadań należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem finansowym, kalkulacją, ewidencją księgową, rachunkowością oraz wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników, a w szczególności:

   a. rozliczanie deklaracji podatkowych,

   b. sprawowanie nadzoru nad dokumentacją księgowo-finansową,

   c. sporządzanie bilansów,

   d. sporządzanie sprawozdań budżetowych,

   e. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z  planem finansowym,

   f. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

   g. składanie wniosków do Dyrektora Zakładu w sprawie określenia typu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne Zakładu prace

   niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

 

5.Warunki Pracy

   Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

 

6.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   a.list motywacyjny,

   b.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

   c.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

   d.kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu),

   e.kserokopie świadectw pracy,

   f.kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

   g.oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

   h.oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

   i.zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

   j.ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia  9.06.2015r. do godz. 14.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim przy ul. Targowej 5, lub za pośrednictwem poczty na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim 39-310 Radomyśl Wielki ul. Targowa 5, z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko Główny księgowy” wraz z podaniem danych teleadresowych kandydata.

Na kopercie należy podać nr telefonu do kontaktu.

Dokumenty, które wpłyną do ZGKiM w Radomyślu Wielkim po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

W liście motywacyjnym prosimy o dopisanie klauzuli: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101,poz.926 z późn.zm)”.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które spełniają wymagania formalne będą przeprowadzane na podstawie rozmów indywidualnych. O terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

                                                                                Dyrektor ZGKiM
                                                                              inż. Dariusz Procki

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup